180/2020. (V. 4.) Korm. rendelet módosítása- Beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartásról

 

NAK közlemény!

 

Tisztelt Osztálytag!

 

Tájékoztatásul küldjük, hogy megjelent és a mai napon hatályba lépett a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 180/2020. (V. 4.) Korm. rendelet.

 

A 180/2020. (V. 4.) Korm. rendelet teljes szövege az alábbi linken érhető el:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219364.382631

 

122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet teljes szövege pedig az alábbi linken érhető el:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219067.382616

 

A 180/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a következő 7/A. és 7/B. §-sal egészül ki:

„7/A. § A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ideiglenes igazolványnak 2020. május 31. után történő kiállítása esetén az ideiglenes igazolvány 2020. december 31-ig igazolja, hogy a mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezések szerinti adózásra.

7/B. § (1) A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Tfmtv.) 3. §-a szerinti tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül, ha a beszállítóval szemben a kereskedő a beszerzési árat a beszállító tiltakozása ellenére egyoldalúan csökkenti, vagy ha a beszerzési ár csökkentésére irányuló szerződésmódosítás érdekében a kereskedő a beszállítót a szerződéses kapcsolat megszüntetésével, terméke rendelésének lemondásával, a rendelésállomány csökkentésével, eladásösztönző tevékenységek – így különösen az akciók és promóciók – lemondásával vagy más, a beszállítónak anyagi vagy erkölcsi veszteséget okozó eszközzel fenyegeti.

(2) A kereskedő köteles igazolni, hogy a beszerzési ár csökkentésére nem az (1) bekezdés szerinti módon került sor, ha a Tfmtv. szerinti eljárás megindítására a beszállító bejelentése alapján került sor, és

a) a beszállító éves árbevétele nem haladja meg az 500 millió forintot, és a kereskedő árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot;

b) a beszállító éves árbevétele meghaladja az 500 millió forintot, de nem haladja meg az 5 milliárd forintot, és a kereskedő árbevétele meghaladja a 20 milliárd forintot;

c) a beszállító éves árbevétele meghaladja az 5 milliárd forintot, de nem haladja meg a 75 milliárd forintot, és a kereskedő árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot;

d) a beszállító éves árbevétele meghaladja a 75 milliárd forintot, és a kereskedő árbevétele meghaladja a 200 milliárd forintot.

 

A Tfmtv. (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125641.376423) 2. § d) pontja értelmében mezőgazdasági és élelmiszeripari termék: olyan – az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendeletének 2. cikke szerinti fogalom alá tartozó – termék, amely a végső fogyasztó számára való értékesítéshez további feldolgozást nem igényel.

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelet (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=EN) 2. cikke pedig az alábbit tartalmazza: